INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

Administrator danych

ARD INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie,

NIP 5882440317, Regon 380742164, KRS 0000739639

Cele przetwarzania

  • Przedstawienie oferty sprzedaży nieruchomości dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta

  • Sporządzenie umowy rezerwacyjnej, umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, zawarcie tych umów i ich realizacja,

  • Przygotowanie projektu umowy deweloperskiej, umowy sprzedaży nieruchomości, zawarcie tych umów i ich realizacja,

  • Przetwarzanie dla celów podatkowych

Podstawy prawne przetwarzania

  • Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

  • Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek podatkowy; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych – dostawcy usług IT, obsługi kadrowo-księgowej, notariusze, wykonawcy/podwykonawcy .

Prawa związane z przetwarzaniem danych

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane prze okres równy okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umów zawartych z osobą, której dane dotyczą.


W przypadku niezawarcia żadnej umowy z osobą, której dane dotyczą, dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu miesięcy od daty ich pozyskania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty sprzedaży nieruchomości, a następnie zawarcia stosownych umów. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz zawarcia jakiejkolwiek umowy w procesie sprzedaży nieruchomości.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane